วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บุคลากร

นายโสภณวิชญ์  คำบุญทา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Tel: 083-636505
นางบุญจันทร์  เครือคำหล่อ
ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
Tel:083-5791077

นายวิบูลย์ศักดิ์  กูลพรม
นักจัดการทั้วไป ลูกเสือ
Tel: 096-5689388